Vyhláška č. 487/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2000
Platnosť od 31.12.2000 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.