Vyhláška č. 481/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

(v znení č. r1/c204/2001 Z. z.)

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

481

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. decembra 2000

o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ustanovuje:


§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,

d) odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.

§ 2

Úhrada nákladov podľa § 1 sa určí ako súčet týchto nákladov.

§ 3

Žiadateľ1) môže uhradiť náklady podľa § 2 povinnej osobe2) takto:

a) poštovou poukážkou,

b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,

c) v hotovosti do pokladne.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

2) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.