Vyhláška č. 481/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

(v znení č. r1/c204/2001 Z. z.)

Čiastka 196/2000
Platnosť od 30.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH