Vyhláška č. 474/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií

Čiastka 193/2000
Platnosť od 30.12.2000 do14.10.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do14.10.2003
Zrušený 408/2003 Z. z.