Zákon č. 468/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 190/2000
Platnosť od 28.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001