Zákon č. 466/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2000
Platnosť od 28.12.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 595/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 29, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002