Vyhláška č. 465/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.08.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2003
Zrušený 219/2003 Z. z.