Vyhláška č. 462/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH