Nariadenie vlády č. 460/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2003
Zrušený 564/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 333/2003 Z. z. vložil do zákona č. 564/1991 Zb. nový § 28a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 460/2000 Z. z.