Zákon č. 457/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

457

ZÁKON

z 5. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

e) dedič v konaní o dedičstve.“.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „navrhovateľ konania“ nahrádzajú slovom „poplatník“ a v druhej vete na konci sa slovo „navrhovateľovi“ nahrádza slovom „poplatníkovi“.

3. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach

a) opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,

b) spôsobilosti na právne úkony,

c) náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,

d) zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci3b) a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

e) výkonu rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,

f) plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,

g) opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,

h) vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

i) vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b) Zákon č. 195/1988 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 2 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.“.

5. V § 4 ods. 2 písm. d) sa za slová „z povolania“ vkladá čiarka a slová „v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru“.

6. V § 4 ods. 2 písmeno j) znie:

j) vojaci základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov3d) a odvedenci v konaní o zaradenie do evidencie osôb povinných vykonať civilnú službu,3e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:

3d) § 94 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
§ 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
§ 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

3e) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.“.

8. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia.“.

9. V § 7 ods. 2 sa slovo „sama“ nahrádza slovami „príslušenstvo samostatným“.

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný prvý deň v mesiaci, v ktorom je poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje.“.

11. V § 9 ods. 1 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „10 000 Sk“ a text za slovom „známkami“ vrátane bodkočiarky sa vypúšťa.

12. V § 11 ods. 2 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak prevyšuje sumu 50 Sk.“.

13. V § 12 ods. 3 sa za slovo „zruší“ vkladajú slová „alebo zmení“.

14. § 14 znie:

㤠14

Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok.“.

15. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neustanovuje inak.“.

16. § 15 znie:

㤠15

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, krajské súdy a správy finančnej kontroly vykonávajú na súdoch, orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly vykonávajú na orgánoch prokuratúry kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov a vrátenia poplatkov.“.

17. § 16 znie:

㤠16

Rozpočtové určenie

(1) Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Súd je povinný vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa sídla súdu, ktorý poplatok vybral.“.

18. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.“.

19. Zmeny a doplnenia sadzobníka sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 457/2000 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SÚDNYCH POPLATKOV

1. V položke 1 písm. a) sa slová „4 %, najmenej 200 Sk, najviac 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 %, najmenej 500 Sk, najviac 200 000 Sk“.

2. V položke 1 písm. b) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

3. Položka 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk“.

4. V položke 1 sa vypúšťajú poznámky.

5. V položke 2 písm. a) sa slová „4 %, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 %, najmenej 500 Sk, najviac 600 000 Sk“.

6. V položke 2 písm. b) sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „3000 Sk“.

7. Položka 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 500 Sk“.

8. V položke 2 sa dopĺňajú spoločné poznámky k položkám 1 a 2, ktoré znejú:

„Spoločné poznámky k položkám 1 a 2:

1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, sa poplatok vyberie podľa písmena b) týchto položiek. Ak ide o určenie vlastníctva, poplatok sa vyrubí z ceny predmetu, ku ktorému sa má vlastníctvo určiť.

2. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.

3. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.

4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o predmete konania, sa poplatok neplatí.

5. Na určenie ceny predmetu konania pri návrhu na vylúčenie veci je rozhodujúcou cena vylučovanej veci.

6. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní a za odpor proti platobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.“.

9. V položke 3 písm. a) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

10. V položke 3 písm. b) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

11. V položke 3 písm. c) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

12. V položke 4 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

13. V položke 4 sa vypúšťa poznámka.

14. V položke 5 písm. b) sa slová „0,6 %“ nahrádzajú slovami „0,5 %“.

15. V položke 6 písm. a) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

16. V položke 6 písm. b) sa slová „2 %, najmenej 200 Sk najviac 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 %, najmenej 500 Sk, najviac 100 000 Sk“.

17. Položka 6 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1 000 Sk“.

18. V položke 7 písm. b) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

19. V položke 7 písm. c) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

20. V položke 7 písm. d) sa slová „4 %“ nahrádzajú slovami „5 %“.

21. V položke 7 písm. e) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

22. V položke 7 sa vypúšťa poznámka č. 1.
Súčasne sa zrušuje označenie poznámky č. 2.

23. V položke 8 písmeno a) znie:

a) Za konanie o určení výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela a o vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk“.

24. V položke 8 písm. b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

25. V položke 9 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

26. V položke 9 sa vypúšťa poznámka č. 1. Súčasne sa zrušuje označenie poznámky č. 2.

27. V položke 10 písm. a) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

28. V položke 10 písm. b) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

29. V položke 10 písm. c) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

30. V položke 10 písm. d) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

31. V položke 11 písm. a) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

32. V položke 11 písm. b) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

33. Položka 13 vrátane poznámky znie:

„Položka 13

a) Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia

1. z vymáhaného nároku 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 100 000 Sk

2. ak nemožno vymáhaný nárok oceniť peniazmi 500 Sk

b) Z návrhu na súpis zadržaných hnuteľných vecí súdnym vykonávateľom podľa § 672 Občianskeho zákonníka 500 Sk

c) Z návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia alebo na jeho odklad 500 Sk

d) Za konanie súdu o odvolaní proti uzneseniu súdu o nariadení výkonu rozhodnutia 500 Sk

e) Zo žiadosti na vydanie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk

f) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 5 % z vymáhaného nároku, najmenej 500 Sk, najviac 200 000 Sk

Poznámka:

Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov.“.

34. V položke 14 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

35. V položke 15 písm. a) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

36. V položke 15 písm. b) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

37. Položka 17 vrátane poznámok znie:

„Položka 17

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz

1. akciovej spoločnosti 20 000 Sk

2. iných právnických osôb 10 000 Sk

3. organizačnej zložky právnickej osoby 5 000 Sk

4. organizačnej zložky fyzickej osoby 1 000 Sk

b) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz pre fyzické osoby 5 000 Sk

c) z návrhu na zmeny a doplnenie v obchodnom registri, okrem písmen e) a f) 500 Sk

d) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených konať za subjekt zapísaný v obchodnom registri a zaň podpisovať, vrátane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 500 Sk

e) z návrhu na doplnenie zápisu rodného čísla spoločníka, osôb, ktoré sú
štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, člena dozornej rady, za každú osobu 200 Sk

f) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písmenom d) 200 Sk

g) z návrhu na zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti registrovým súdom 2 000 Sk

Poznámky:

1. Poplatok podľa tejto položky sa zvýši o 100 %, ak sa úkon vykoná do 24 hodín od podania návrhu, o 75 %, ak sa úkon vykoná do 48 hodín od podania návrhu, a o 50 %, ak sa úkon vykoná do 72 hodín od podania návrhu.

2. Ak je v jednom podaní na zápis do obchodného registra zahrnutých viac návrhov, spoplatňuje sa každý návrh osobitne.

3. Ak sa navrhuje v jedinom návrhu na zápis zmeny stanov v niekoľkých smeroch, spoplatní sa návrh jediným poplatkom uvedeným pod písmenom c).

4. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodnej a zápis novej skutočnosti.

5. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na súde príslušnom pre odštepný závod, ktorého sídlo je mimo obvodu súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.

6. Ak navrhovateľ vzal návrh na zápis do obchodného registra späť pred jeho vykonaním, poplatok sa vráti.

7. Odvolania vo veciach obchodného registra poplatku nepodliehajú.“.

38. V položke 18 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.

39. Doterajší text položky 18a sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) a c), ktoré znejú:

b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 200 Sk, najviac 5 000 Sk

c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 500 Sk“.

40. V položke 19 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

41. V položke 20 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

42. V položke 23 sa suma „20 Sk“ nahrádza sumou „30 Sk“.

43. V položke 24 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.

44. Položka 24b sa dopĺňa písmenami c) a d) a poznámkami, ktoré znejú:

c) za vyhotovenie fotokópie listín uložených v zbierke listín, ktorá je súčasťou spisu obchodného registra, za každú aj začatú stranu 10 Sk

d) za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku 700 Sk

Poznámky:

1. Za výpis podľa písmena a) sa považuje len výpis alebo výpisy vydané spolu s uznesením o zápise, povolení zmeny zápisu alebo o výmaze z obchodného registra.

2. Poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku je splatný súčasne s podaním návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz z obchodného registra.“.

45. V položke 25 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

46. Položka 29 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) Z návrhu na vymenovanie za znalca alebo tlmočníka 500 Sk

d) Z návrhu na zápis do zoznamu správcov konkurznej podstaty 500 Sk“.

47. V položke 30 sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.

48. Položka 30 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa neplatí, ak ide o výpis z registra trestov na účely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.