Zákon č. 457/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001