Oznámenie č. 454/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 5. mája 1997 č. 87 915, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Čiastka 186/2000
Platnosť od 22.12.2000 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

454

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 29. novembra 2000 č. SELP-4286, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 5. mája 1997 č. 87 915, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 133/1997 Z. z.).

Výnos upravuje rozsah skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a rozsah skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Výnos bude uverejnený v čiastke 39/2000 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.