Vyhláška č. 451/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 185/2000
Platnosť od 22.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie