Zákon č. 450/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

(v znení č. 5/2004 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 185/2000
Platnosť od 22.12.2000
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

okrem § 86 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2001