Oznámenie č. 445/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/1998-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie

Čiastka 183/2000
Platnosť od 19.12.2000 do19.02.2003
Zrušený 693/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.