Oznámenie č. 421/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Čiastka 175/2000
Platnosť od 08.12.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. novembra 2000, na základe článku 15 ods. 1.