Zákon č. 417/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 575/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 174/2000
Platnosť od 07.12.2000
Účinnosť od 01.01.2002 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.