Vyhláška č. 403/2000 Z. z.Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 310/2000 Z. z.

Čiastka 165/2000
Platnosť od 30.11.2000
Účinnosť od 01.12.2000 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2000 - 31.07.2019