Zákon č. 394/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 Aktuálne znenie