Zákon č. 393/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2000
Platnosť od 28.11.2000
Účinnosť od 01.12.2000

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2000 Aktuálne znenie