Zákon č. 388/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000
Účinnosť od 01.01.2001

OBSAH