Zákon č. 387/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 161/2000
Platnosť od 24.11.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodov 6 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002

OBSAH