Oznámenie č. 384/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania

Čiastka 159/2000
Platnosť od 21.11.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 rozhodnutie nadobudlo platnosť dňom prijatia Asociačnou radou, t. j. 24. júla 2000.