Oznámenie č. 374/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 153/2000
Platnosť od 11.11.2000
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín, t. j. 16. februára 1996, na základe článku 29.