Oznámenie č. 370/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2001.