Zákon č. 366/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Čiastka 150/2000
Platnosť od 07.11.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 07.11.2000 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.