Zákon č. 359/2000 Z. z.Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 387/2015 Z. z., 386/2019 Z. z.)

Čiastka 146/2000
Platnosť od 01.11.2000
Účinnosť od 23.05.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000 a ustanovenie čl. II bodu 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.05.2020 386/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 22.05.2020 387/2015 Z. z.
01.02.2009 - 31.12.2015 8/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2001 - 31.01.2009 Delená účinnosť
01.12.2000 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

01.11.2000