Oznámenie č. 344/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch

Čiastka 142/2000
Platnosť od 27.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 12. augusta 2000, na základe článku 10.