Zákon č. 340/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Čiastka 140/2000
Platnosť od 26.10.2000 do29.02.2012
Účinnosť od 01.11.2000 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.

OBSAH