Oznámenie č. 326/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine

Čiastka 133/2000
Platnosť od 11.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci výmeny nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 15.