Oznámenie č. 326/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine

Čiastka 133/2000
Platnosť od 11.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci výmeny nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 15.

Pôvodný predpis

11.10.2000