Oznámenie č. 319/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 131/2000
Platnosť od 10.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. marca 2000, na základe článku 9.