Oznámenie č. 315/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 130/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 10.