Vyhláška č. 31/2000 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach

Čiastka 13/2000
Platnosť od 08.02.2000 do30.11.2004
Účinnosť od 15.02.2000 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.