Zákon č. 3/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/2000
Platnosť od 12.01.2000
Účinnosť od 12.01.2000 do31.01.2000
Redakčná poznámka

okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

3

ZÁKON

zo 7. decembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z. a zákona č. 17/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. b) sa slová „ústave sociálnej starostlivosti a v detskom domove“ nahrádzajú slovami „zariadeniach sociálnych služieb3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 18 ods. 2 písm. a), b), d), f), k) a l) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.“.

2. V § 2 písm. c) sa za slovo „dorast,“ vkladajú slová „dorastový lekár“.

3. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú dve posledné vety.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Poisťovňa uhrádza zdravotníckemu zariadeniu, s ktorým nie je v zmluvnom vzťahu, náklady za nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ak ju zdravotnícke zariadenie poskytlo poistencovi pri náhlom ochorení, pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života. Spôsob a výšku úhrady určujú cenové predpisy.5)“.

5. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve6) predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach alebo podľa potreby aj v byte poistenca, alebo na inom mieste, kde treba poskytnúť túto starostlivosť.

(2) Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa slovo „komplexné“.

7. V § 7 ods. 9 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

8. § 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:

㤠8

Poskytovanie liekov

(1) Na základe zdravotného poistenia sa pri ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne

a) hromadne vyrábané lieky,

b) hromadne pripravované lieky,

c) individuálne pripravované lieky.

(2) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne

a) hromadne vyrábané lieky obsahujúce tieto imunologické liečivá:

1. sérum proti stafylokokovým infekciám,

2. sérum proti záškrtu,

3. sérum proti hadiemu jedu,

4. sérum proti botulinizmu,

5. sérum proti plynovej sneti,

6. sérum proti besnote,

7. imunoglobulín proti tetanu,

8. imunoglobulín proti hepatitíde B,

9. imunoglobulín proti kliešťovej encefalitíde,

10. imunoglobulín proti ovčím kiahňam,

11. vakcína proti tetanu,

12. vakcína proti stafylokokovým infekciám,

13. vakcína proti besnote,

14. vakcína proti tuberkulóze,

b) hromadne vyrábané lieky obsahujúce antidotá používané na liečbu otráv organofosfátmi, ťažkými kovmi, kyanidmi a jedovatými hubami,

c) individuálne pripravované lieky okrem liekov, na ktorých prípravu sa použili hromadne vyrábané lieky čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia.

(3) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu hromadne vyrábané lieky obsahujúce liečivá, ktoré patria do anatomicko-terapeutických skupín liečiv (ďalej len „anatomicko-terapeutická skupina liečiv“) uvedených v prílohe č. 2 k tomuto zákonu. Z každej anatomicko-terapeutickej skupiny liečiv uvedenej v prílohe č. 2 k tomuto zákonu sa poskytuje bezplatne najmenej jeden liek.

(4) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj hromadne vyrábané lieky, ktoré obsahujú liečivá, ktoré patria do anatomicko-terapeutických skupín liečiv neuvedených v prílohe č. 2 k tomuto zákonu, ak sú uvedené v Zozname liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“).

(5) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu lieky predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami uvedenými v zozname liekov.

(6) Výška úhrady na základe zdravotného poistenia sa určuje najmä podľa týchto kritérií:

a) terapeutický zisk lieku,

b) nákladovosť liečby liekom,

c) referenčná úhrada pre všetky porovnateľné lieky danej anatomicko-terapeutickej skupiny.

§ 8a

Poskytovanie zdravotníckych pomôcok

(1) Na základe zdravotného poistenia sa počas ústavnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky.

(2) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu zdravotnícke pomôcky patriace do skupín zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe č. 3 k tomuto zákonu. Z každej skupiny zdravotníckych pomôcok uvedenej v prílohe č. 3 k tomuto zákonu sa poskytuje bezplatne v ustanovených množstvách a intervaloch základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky (odsek 5), ak sa klinickými skúškami preukázalo, že zdravotnícka pomôcka

a) umožní pokračovanie v liečebnom procese,

b) podporí stabilizáciu zdravotného stavu alebo ho výrazne zlepší, alebo vylúči jeho zhoršenie,

c) kompenzuje alebo zmierni následky zdravotného postihnutia okrem zdravotníckych pomôcok, pri ktorých je v prílohe č. 3 ustanovená čiastočná úhrada poistenca.

(3) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky (odsek 6) sa poskytuje bezplatne len do výšky ceny základného funkčného typu. V prípadoch, ak je postihnutie pacienta zložitejšie alebo ak sa vyskytuje kombinácia viacerých diagnóz, alebo sú odôvodnené nároky na väčšiu životnosť alebo menšiu hmotnosť zdravotníckej pomôcky, môže revízny lekár zdravotnej poisťovne na návrh oprávneného predpisujúceho lekára udeliť výnimku na celú úhradu rozšíreného funkčného typu zdravotníckej pomôcky na základe zdravotného poistenia.

(4) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj základné funkčné typy zdravotníckych pomôcok patriace do skupín zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto zákon, ak sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“).

(5) Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje pacientom s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou diagnózou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť a cenu.

(6) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje pacientom s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou diagnózou rozšírené funkčné využitie alebo lepší estetický vzhľad, alebo menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav pacienta nevyhnutné.

(7) Výška úhrady zdravotníckej pomôcky na základe zdravotného poistenia sa ustanoví najmä podľa týchto kritérií:

a) úžitková hodnota zdravotníckej pomôcky alebo terapeutický zisk,

b) nákladovosť liečby zdravotníckou pomôckou,

c) referenčná úhrada pre všetky porovnateľné zdravotnícke pomôcky danej skupiny na úrovni základného funkčného typu.“.

9. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „v ústavoch sociálnej starostlivosti11) a v detských domovoch“ nahrádzajú slovami „v zariadeniach sociálnych služieb3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

10. V § 9 ods. 7 sa za slovo „liekov“ vkladajú slová „a zdravotníckych pomôcok“.

11. V § 10 ods. 1 sa za slovo „lekáreň“ vkladajú slová „alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok“ a za slovo „lekárni“ slová „alebo výdajni zdravotníckych pomôcok“.

12. V § 11 sa v celom texte slová „dopravná zdravotnícka služba“ nahrádzajú slovami „dopravná zdravotná služba“ v príslušnom tvare.

13. V § 11 ods. 6 sa slová „dopravnej záchrannej služby“ nahrádzajú slovami „záchrannej zdravotnej služby“.

14. V § 12 ods. 1 sa slová „záchrannú zdravotnícku službu“ nahrádzajú slovami „záchrannú zdravotnú službu“.

15. V § 12 ods. 3 sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb12b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12b) § 18 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z.“.

16. V § 12 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

17. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť sa poskytuje ako primárna preventívna a liečebná starostlivosť, sekundárna zdravotná starostlivosť a následná zdravotná starostlivosť.“.

18. V § 15 vrátane nadpisu, v § 17, § 18 ods. 1 a § 20 ods. 6 sa slová „základná ambulantná“ nahrádzajú slovom „primárna“ v príslušnom tvare.

19. V § 17 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

20. V § 17 písm. c) sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

21. V § 18 vrátane nadpisu a v § 19 ods. 1 sa v celom texte slová „odborná ambulantná“ nahrádzajú slovami „sekundárna a následná“ v príslušnom tvare.

22. V § 18 ods. 2 sa slová „v ústave sociálnej starostlivosti alebo v detskom domove“ nahrádzajú slovami „v zariadení sociálnych služieb3a)“.

23. V § 19 ods. 2 sa slová „v ústave sociálnej starostlivosti a v detskom domove“ nahrádzajú slovami „v zariadení sociálnych služieb3a)“.

24. V § 20 ods. 2 písm. e) sa nad slovo „povolania“ umiestňuje odkaz 17a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Príloha č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

25. § 22 znie:

㤠22

(1) Ústavná starostlivosť je starostlivosť o poistencov v zdravotníckych zariadeniach ustanovených podľa osobitného predpisu.18b) Do ústavnej starostlivosti sa prijímajú poistenci predovšetkým na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

(2) Ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie je povinné prijať poistenca do ústavnej starostlivosti aj bez lekárskeho odporúčania, ak ide o pôrod alebo ak by odložením prijatia bol ohrozený jeho život alebo vážne ohrozené jeho zdravie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 25 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

27. § 26 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) S chorým dojčaťom možno do zdravotníckeho zariadenia prijať aj dojčiacu matku. Pobyt dojčiacej matky v zdravotníckom zariadení sa považuje za ústavnú starostlivosť.“.

28. V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „doplní a uzavrie zdravotnú dokumentáciu a“.

29. V § 31 ods. 1 sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb12b)“.

30. V § 31 ods. 3 sa slová „na pomoc v rámci sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „na sociálne služby v rámci sociálnej pomoci20a)“ a slová „orgán štátnej správy sociálneho zabezpečenia“ sa nahrádzajú slovami „štátny orgán sociálnej pomoci“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 14 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31. § 35 znie:

㤠35

(1) Stomatologické výkony sa na základe zdravotného poistenia poskytujú bezplatne alebo za čiastočnú úhradu podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, poisťovňa sa na ich úhrade nepodieľa; uhrádzajú sa spôsobom a vo výške, ktorú ustanovujú cenové predpisy.5)

(3) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v prílohe č. 1 k tomuto zákonu v III. časti písm. A z materiálov, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu.

(4) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických náhrad alebo čeľustnoortopedických aparátov z materiálov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto zákonu, poisťovňa sa podieľa na ich úhrade vo výške úhrad za stomatologické náhrady alebo čeľustnoortopedické aparáty z materiálov uvedených v prílohe č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Poistenec sa podieľa na úhrade stomatologických výkonov podľa odseku 2 a stomatologických výkonov uvedených v prílohe č. 1 k tomuto zákonu v III. časti písm. B najviac vo výške rozdielu medzi bodovým ohodnotením a cenou určenou cenovými predpismi.5)“.

32. V § 36 odsek 1 znie:

(1) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, registrovaný liek, ktorý nie je uvedený v zozname liekov (§ 39 ods. 3), alebo ministerstvom povolený liek21a) a schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 39 ods. 4), možno poskytnúť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 20 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.

33. Za § 38 sa vkladá nadpis a § 38a až 38x, ktoré znejú:

„Zaradenie liekov do zoznamu liekov a zaradenie zdravotníckych pomôcok do zoznamu zdravotníckych pomôcok

§ 38a

Žiadosť o zaradenie liekov do zoznamu liekov

(1) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov podávajú držitelia rozhodnutia o registrácii lieku alebo nimi splnomocnení zástupcovia ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok.26a)

(2) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov musí obsahovať

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, a ak je ustanovený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,

b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeutickú skupinu liečiv,

c) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok,

d) indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii,

e) dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii,

f) dennú definovanú dávku liečiva určenú Svetovou zdravotníckou organizáciou a počet denných definovaných dávok v jednom balení lieku,

g) údaj o maximálnej cene od výrobcu schválenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a prepočet na maximálnu cenu v lekárni,

h) údaj o doterajšej úhrade na základe zdravotného poistenia,

i) cenu od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný

1. v krajine výrobcu,

2. v Českej republike,

3. vo Francúzskej republike,

4. v Maďarskej republike,

5. v Rakúskej republike,

6. v Spolkovej republike Nemecko,

7. v Španielskom kráľovstve,

8. v Talianskej republike,

9. v Poľskej republike,

j) zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:

1. nový liek bez farmakoterapeutickej alternatívy,

2. nový liek s farmakoterapeutickou alternatívou,

3. generický liek,26b)

k) návrh úhrady na základe zdravotného poistenia,

l) návrh preskripčných obmedzení na

1. odbornosť lekára,

2. diagnózu,

3. cieľovú skupinu pacientov,

m) súhrn charakteristických vlastností,

n) údaje o terapeutickej stratégii lieku,

o) údaje o terapeutickom postavení lieku,

p) údaje o prínose lieku pre terapeutickú prax,

r) farmako-ekonomický rozbor lieku; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) K žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov žiadateľ predloží tieto doklady:

a) osvedčenú fotokópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,

b) osvedčenú fotokópiu dokladu o schválenej maximálnej cene lieku od výrobcu,

c) doklad o zaplatení správneho poplatku.26a)

(4) Žiadateľ môže k žiadosti priložiť

a) prehľad významných porovnávacích klinických skúšok,

b) prehľadné články z odbornej literatúry.

§ 38b

Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov

(1) Ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým liek zaradí alebo nezaradí do zoznamu liekov, alebo vyradí zo zoznamu liekov, do 90 dní od podania žiadosti na základe odborného posúdenia Kategorizačnou komisiou pre lieky.

(2) Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 38a až 38c a § 38g až 38x.

(3) Na odborné posudzovanie žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov ministerstvo zriaďuje Kategorizačnú komisiu pre lieky. Výsledok odborného posúdenia sa musí zverejniť.

(4) Na preskúmanie rozhodnutia, ktorým ministerstvo liek zaradilo alebo nezaradilo do zoznamu liekov, prípadne ho vyradilo zo zoznamu liekov (§ 38c ods. 4), zriaďuje minister zdravotníctva Kategorizačnú radu pre lieky. Po preskúmaní odborných dôvodov Kategorizačná rada pre lieky navrhne ministrovi zdravotníctva potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.

(5) Kategorizačná komisia pre lieky má deväť členov, z toho dvoch členov navrhuje ministerstvo, dvoch členov navrhujú zdravotné poisťovne a päť členov odborníkov navrhujú odborné spoločnosti. Kategorizačná rada pre lieky má päť členov, z toho jedného navrhuje ministerstvo, jedného zdravotné poisťovne a troch odborníkov navrhujú odborné spoločnosti. Činnosť Kategorizačnej komisie pre lieky a Kategorizačnej rady pre lieky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.

§ 38c

Kritériá pre zaradenie lieku do zoznamu liekov

(1) Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liek, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním tohto lieku sa dosiahne

a) záchrana života,

b) vyliečenie ochorenia,

c) zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d) zabránenie progresii ochorenia do chronického štádia,

e) účinná profylaxia,

f) zmiernenie symptómov ochorenia.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podľa týchto kritérií:

a) účinnosť lieku,

b) prínos lieku pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,

c) porovnanie liekov z hľadiska

1. indikácie a kontraindikácie,

2. výskytu nežiaducich účinkov,

3. terapeutickej dávky na danú indikáciu,

4. dávkovania lieku,

5. interakcie s inými liekmi,

6. terapeutického prínosu lieku,

7. miery prijatia liečby pacientom,

d) zlepšenie liečby pri porovnaní k existujúcim možnostiam liečby,

e) s prihliadnutím na vyššie uvedené kritériá.

(3) Dôvodom na nezaradenie do zoznamu liekov, prípadne na vyradenie lieku zo zoznamu liekov môže byť okrem nesplnenia podmienok podľa odseku 2

a) zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,

b) vysoká nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, ak sú k dipozícii iné porovnateľné lieky rovnakej generácie anatomicko-terapeutickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,

c) návrh žiadateľa o vyradenie alebo

d) nepredĺženie registrácie lieku podľa osobitného predpisu.26c)

(4) O vyradení lieku zo zoznamu liekov môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 3 písm. a), b) a d) aj bez návrhu žiadateľa.

§ 38d

Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok

(1) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok podávajú držitelia rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky alebo nimi splnomocnení zástupcovia ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok.26a)

(2) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok musí obsahovať

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu držiteľa rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky, a ak je ustanovený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,

b) názov zdravotníckej pomôcky,

c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,

d) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,

e) účel určenia zdravotníckej pomôcky,

f) údaj o maximálnej cene od výrobcu schválenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a prepočet na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych pomôcok, ak ide o zdravotnícku pomôcku, ktorej cenu reguluje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, alebo zmluvnú cenu zdravotníckej pomôcky so zdravotnými poisťovňami,

g) stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,

h) návod na použitie zdravotníckej pomôcky,

i) údaj o doterajšej úhrade na základe zdravotného poistenia,

j) cenu od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka registrovaná

1. v krajine výrobcu,

2. v Českej republike,

3. vo Francúzskej republike,

4. v Maďarskej republike,

5. v Rakúskej republike,

6. v Spolkovej republike Nemecko,

7. v Španielskom kráľovstve,

8. v Talianskej republike,

9. v Poľskej republike,

k) zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:

1. nová zdravotnícka pomôcka bez funkčnej alternatívy,

2. nová zdravotnícka pomôcka s funkčnou alternatívou,

3. nová zdravotnícka pomôcka bez väčších výhod oproti existujúcim alternatívnym zdravotníckym pomôckam,

l) návrh úhrady na základe zdravotného poistenia,

m) návrh preskripčných obmedzení na

1. odbornosť lekára,

2. diagnózu,

3. cieľovú skupinu pacientov.

(3) K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok sa prikladajú tieto doklady:

a) osvedčená fotokópia právoplatného rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky,

b) osvedčená fotokópia dokladu o schválenej maximálnej cene zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo o zmluvnej cene so zdravotnými poisťovňami,

c) osvedčená fotokópia dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,

d) doklad o zaplatení správneho poplatku,26a)

e) zobrazenie zdravotníckej pomôcky so stručnou charakteristikou.

§ 38e

Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok

(1) Ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým zdravotnícku pomôcku zaradí alebo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok, alebo vyradí zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, do 90 dní od podania žiadosti na základe odborného posúdenia Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.

(2) Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 38d až 38x.

(3) Na odborné posudzovanie žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok ministerstvo zriaďuje Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky.

(4) Na preskúmanie rozhodnutia, ktorým ministerstvo zdravotnícku pomôcku zaradilo alebo nezaradilo do zoznamu zdravotníckych pomôcok, prípadne vyradilo zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, zriaďuje minister zdravotníctva Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky. Po preskúmaní odborných dôvodov Kategorizačná rada pre zdravotnícke pomôcky navrhne ministrovi zdravotníctva potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.

(5) Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky má deväť členov, z toho dvoch členov navrhuje ministerstvo, dvoch členov navrhujú zdravotné poisťovne a päť členov odborníkov navrhujú odborné spoločnosti. Kategorizačná rada pre zdravotnícke pomôcky má päť členov, z toho jedného navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhujú zdravotné poisťovne a troch členov odborníkov navrhujú odborné spoločnosti. Činnosť Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Na základe požiadania ministerstva žiadateľ je povinný vykonať na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky praktickú ukážku funkčných vlastností predmetnej zdravotníckej pomôcky.

§ 38f

Kritériá pre zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok

(1) Ministerstvo rozhodne o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok podľa týchto kritérií:

a) umožnenie pokračovania v liečebnom procese podľa tejto stupnice:

1. zásadný pokrok pre liečebný proces,

2. významné zlepšenie liečebného procesu,

3. malé zlepšenie liečebného procesu charakterizované zvýšením pohodlnosti použitia alebo doplnením funkčných vlastností,

4. bez prínosu pre liečebný proces s možnosťou úhrady na základe zdravotného poistenia,

5. bez prínosu pre liečebný proces s odmietnutím úhrady na základe zdravotného poistenia,

b) podpora stabilizácie zdravotného stavu alebo jeho výrazné zlepšenie, alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na

1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,

2. povahu ochorenia alebo zdravotného postihnutia,

3. získanú kvalitu života,

4. obnovenie pracovnej schopnosti,

c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia, alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe

1. analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,

2. definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,

3. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu (pri zdravotníckych pomôckach určených na dlhodobú liečbu) s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,

4. odhadu celkových nákladov,

5. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov zo zdravotného poistenia,

6. odhadu prospechu pre pacienta (najmä zlepšenie kvality života, zachránené roky života, získané roky života, odpútanie od lôžka, samostatnosť základných životných úkonov).

(2) Dôvodom na nezaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok môže byť

a) vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej diagnózy, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky alebo

b) zrušenie rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu.26c)

Konanie

§ 38g

(1) Konanie o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov alebo zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo na podnet ministerstva.

(2) Zamestnanec ministerstva alebo člen Kategorizačnej komisie pre lieky, Kategorizačnej rady pre lieky, Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

(3) Z prerokúvania a rozhodovania o veci je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní iného stupňa ako zamestnanec ministerstva alebo člen Kategorizačnej komisie pre lieky, Kategorizačnej rady pre lieky, Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky.

§ 38h

Účastníkom konania o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov je držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo ním splnomocnený zástupca a účastníkom konania o zaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok je držiteľ rozhodnutia o schválení zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca.

§ 38i

Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania ministerstvu; ak sa konanie začína na podnet ministerstva, konanie je začaté dňom, keď ministerstvo urobilo voči účastníkovi konania prvý úkon.

§ 38j

(1) Ministerstvo môže nariadiť pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci; pojednávanie je neverejné.

(2) O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania a o ústnom pojednávaní, sa spíše zápisnica.

(3) Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy konanie uskutočnil, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, priebeh konania, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali.

(4) Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanec ministerstva. Odopretie podpisu, dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.

(5) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy.

§ 38k

(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk.

(2) Písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú osobu prijímať písomnosti. Ak takých zamestnancov niet, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek jej zamestnancovi, ktorý písomnosť prijme.

(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.

§ 38l

(1) Ministerstvo preruší konanie, ak účastník konania bol vyzvaný na doplnenie žiadosti; v konaní sa pokračuje, keď účastník konania žiadosť doplnil.

(2) Proti rozhodnutiu o prerušení nemožno podať rozklad.

(3) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 38m

(1) Ministerstvo zastaví konanie začaté na žiadosť účastníka, ak účastník konania vzal svoju žiadosť späť, nepreukázal náležitosti žiadosti alebo nedoplnil žiadosť v lehote určenej ministerstvom.

(2) Konanie začaté na podnet ministerstva možno zastaviť, ak odpadol dôvod konania.

§ 38n

Trovy konania, ktoré vznikli ministerstvu, znáša ministerstvo. Trovy, ktoré vznikli v konaní účastníkovi konania, znáša účastník konania.

§ 38o

(1) Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

(2) Dôkazom je najmä výsluch účastníkov konania, svedkov, znalecké posudky, listiny a obhliadka.

(3) Ministerstvo môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je pri prerokúvaní veci nevyhnutná, a požiadať ich o oznámenie skutočností alebo o predloženie dôkazov, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci.

(4) Ministerstvo hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo v konaní vyšlo najavo.

§ 38p

(1) Ministerstvo môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu

a) uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli,

b) nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.

(2) Ministerstvo zruší opatrenia podľa odseku 1, len čo pominie dôvod, pre ktorý boli nariadené; inak strácajú platnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení opatrenia podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

§ 38r

(1) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Vo výroku sa uvedú aj podmienky, na ktorých splnenie sa môže rozhodnutie vo veci viazať; splnenie týchto podmienok sa preukazuje ministerstvu.

(3) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a podľa akých právnych predpisov sa rozhodovalo.

(4) Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, v akej lehote a komu možno podať rozklad.

(5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, obchodné meno a sídlo, prípadne meno, priezvisko a trvalý pobyt účastníkov konania. Rozhodnutie sa musí opatriť odtlačkom pečiatky ministerstva a podpisom s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

§ 38s

(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

(2) Doručené rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3) Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný účinok.

§ 38t

(1) Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo.

(2) Proti rozhodnutiu ministerstva má účastník konania právo podať rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

(3) Rozklad sa podáva ministerstvu.

(4) Rozklad možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 38u

(1) Ministerstvo môže o rozklade rozhodnúť, ak rozkladu v celom rozsahu vyhovie.

(2) Ak o rozklade nerozhodne ministerstvo podľa odseku 1, predloží ho spolu s výsledkami prerokovania v Kategorizačnej komisii pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov, alebo v Kategorizačnej komisii pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ministrovi zdravotníctva do 30 dní odo dňa, keď mu bol rozklad doručený.

§ 38v

(1) O rozklade proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje minister zdravotníctva na základe návrhu Kategorizačnej rady pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov, alebo Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.

(2) Ak sú na to dôvody, minister zdravotníctva rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(3) Proti rozhodnutiu o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

§ 38w

(1) Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného podnetu alebo z iného podnetu preskúmať minister zdravotníctva.

(2) O zmene alebo zrušení právoplatného rozhodnutia rozhoduje minister zdravotníctva po prerokovaní v Kategorizačnej rade pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov, alebo v Kategorizačnej rade pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, nezaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok. Napadnuté rozhodnutie zmení alebo zruší, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ak od jeho právoplatnosti neuplynuli tri roky.

(3) Proti rozhodnutiu ministra zdravotníctva nemožno ďalej podať rozklad.

§ 38x

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí ministerstva vydaných podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu;26d) na preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a, 26b, 26c a 26d znejú:

26a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

26b) § 21 ods. 9 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26c) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26d) § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.“.

33. § 39 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Zoznam liekov zaradených do zoznamu liekov na základe osobitného konania podľa tohto zákona (§ 38a až 38c a § 38g až 38x) a výšku úhrad za lieky poskytované na základe zdravotného poistenia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“).

(4) Zoznam zdravotníckych pomôcok zaradených do zoznamu zdravotníckych pomôcok na základe osobitného konania podľa tohto zákona (§ 38d až 38f a § 38g až 38x) a výšku úhrad za zdravotnícke pomôcky poskytované na základe zdravotného poistenia ustanoví nariadenie vlády.“

34. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

㤠39a

Lekár je povinný poistenca vopred informovať o povinnosti čiastočnej úhrady, prípadne celej úhrady za ním indikovanú zdravotnú starostlivosť vrátane predpisovaných alebo odporúčaných liekov. O poučení poistenca vykoná záznam v zdravotnej dokumentácii. Na úhradu za poskytnuté lieky na základe zdravotného poistenia sa vzťahujú osobitné predpisy.28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

28) § 38 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.“.

35. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a

Prechodné ustanovenie

(1) Prvý zoznam liekov podľa tohto zákona ustanoví nariadenie vlády na návrh ministerstva. Ministerstvo zaradí lieky do návrhu bez žiadosti o zaradenie podľa § 38a tohto zákona.

(2) Prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona ustanoví nariadenie vlády na návrh ministerstva. Ministerstvo zaradí zdravotnícke pomôcky do návrhu bez žiadosti o zaradenie podľa § 38d tohto zákona.“.

36. V prílohe č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov III. časť – Stomatológia sa nahrádza novou III. časťou, ktorá je v prílohe č. 1 k tomuto zákonu.

37. Doterajší zoznam liečiv v prílohe č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza zoznamom anatomicko-terapeutických skupín liečiv, ktorý je v prílohe č. 2 k tomuto zákonu.

38. Doterajší zoznam zdravotníckych pomôcok v prílohe č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza zoznamom skupín zdravotníckych pomôcok, ktorý je v prílohe č. 3 k tomuto zákonu.

39. Doterajší Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť v prílohe č. 4 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza Indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý je v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z. a zákona č. 232/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 v prvej vete sa za slovo „republiky“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „Štátneho fondu zdravia9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 38a ods. 1 a § 38d ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Príjmy poplatkov podľa položky 152 písmen j) a k) sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu zdravia.“.

3. V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu zdravia, sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.“.

4. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 sa vkladá tento text:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky písm. c) a d) bodov 3, 4 a 5 sú oslobodené osoby, ktoré poberajú dôchodok.“.

5. V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 152 vkladajú písmená j) a k), ktoré znejú:

j) vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov .........1 000 Sk

k) vydanie rozhodnutia o zaradení alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok .......1 000 Sk.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2000 okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha 01

Príloha č. 1

k zákonu č. 3/2000 Z. z.

III. časť

STOMATOLÓGIA

A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe zdravotného poistenia

1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia

Body

D 01 Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie..........................300

Vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, stavu zubných náhrad, anamnéza a stanovenie liečebného plánu v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa spravidla raz na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty.

D 02 Preventívna stomatologická prehliadka ....................................150

Vykazuje sa u dospelého pacienta raz ročne, u tehotnej ženy dva razy počas tehotenstva. Obsahuje prehliadku chrupu, parodontu, indexu PBI, tkanív ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad a dentálnej hygieny.

D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie .........................................100

Konzultačné vyšetrenie s písomnou správou zameranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonu je aj zhodnotenie pomocných vyšetrení.

D 05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie ...................................300

Individuálne komplexné vyšetrenie dieťaťa do dosiahnutia 18. roku s písomnou dokumentáciou. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu chrupu, ústnej hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, čeľustí, medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Stanovenie liečebného plánu. Uhrádza sa iba raz na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty.

D 06 Preventívna pedostomatologická prehliadka ..................................110

Kontrolné vyšetrenie stavu zubov, tkanív ústnej dutiny, ústnej hygieny, hygienických návykov a indexu PBI, vývoja medzičeľustných vzťahov a chrupu po skončenej predchádzajúcej liečbe. Liečebný plán. Záznam do zdravotnej dokumentácie. Vykonáva sa dvakrát ročne v dvoch turnusoch.

D 11 Akútne vyšetrenie ................................................................ 50

Vyšetrenie akútneho stavu s písomnou správou v LSPP alebo v ordinačnom čase lekára, s ktorým

pacient nemá uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

D 37 Krátky administratívny úkon .................................................40

Správa lekára inému lekárovi, hlásenie o úraze a regresné hlásenie. Hlásenie o infekčnom ochorení, výpis zo zdravotnej dokumentácie. Pri jednej návšteve možno vykázať len raz.

D 52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív .......................................... 50

Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd prevádzkujúci RTG zariadenie.

Materiál RTG snímok sa uhrádza osobitne.

D 54 RTG snímka – ortopantomogram ........................................ 200

Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd prevádzkujúci RTG zariadenie.

Materiál RTG snímok sa uhrádza osobitne.

Anestézia

A 02 Injekčná anestézia ........................................................... 60

Anestézia na infiltračnej alebo zvodovej úrovni.

Vykazuje sa pri extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy a pri chirurgických výkonoch.

Uhrádza sa za jedno ošetrenie iba raz, v hornej čeľusti a frontálnom úseku sánky v rozsahu troch zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.

Prevencia

N 03 Odstránenie zubného kameňa .............................................. 50

Rozumie sa odstránenie z jedného sextantu chrupu. Zahŕňa mechanické odstránenie zubného kameňa, profesionálne očistenie zubov vrátane následného lokálneho ošetrenia gingívy a zubných kŕčkov.

Výkon sa uhrádza dva razy v roku.

N 11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia ........................... 200

Poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubných povlakov a lokálna fluoridácia oboch zuboradí.

Vykonáva sa ročne v dvoch turnusoch do dosiahnutia 18. roku veku.

2. Záchovná stomatológia

V 12 Ošetrenie zubného kazu ..........................................................190

Obsahuje liečbu, definitívnu výplň bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická trvalá výplň v celom rozsahu chrupu z nedózovaného amalgámu, vo frontálnom úseku v rozsahu očných zubov z estetického samopolymerizujúceho materiálu. Uhrádzané do 18. roku.

V 13 Ošetrenie zubného kazu ................................................ 190

Obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu.

Uhrádzané po dovŕšení 18. roku.

V 20 Dočasné ošetrenie zubného kazu ................................... 50

Zahŕňa preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity.

Pri konkrétnom zube sa uhrádza iba raz pri akútnom ošetrení v LSPP alebo v ordinácii lekára, s ktorým nemá poistenec uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie ......................................... 80

Obsahuje výkony prvej pomoci: trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene, ošetrenie frakturovaného zuba. Pri konkrétnom zube sa uhrádza len raz pri ošetrení v LSPP alebo v ordinácii lekára, s ktorým pacient nemá dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Výkony V 20 a V 31 nemožno vykazovať súčasne.

V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba ................................ 300

Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.

V 42 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba ............................ 600

Výkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.

Výkony V 41 a V 42 sa uhrádzajú iba u detí do dosiahnutia 18. roku a u dospelých po dosiahnutí 60. roku veku. Nemožno ich vykazovať súčasne s výkonmi V 20 a V 31.

3. Chirurgická stomatológia

E 01 Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa ......................................... 60

Jednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho častí bez následnej chirurgickej intervencie. Povrchová slizničná anestézia je súčasťou výkonu.

E 11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa ................................... 100

Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s eventuálnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.

E 12 Extrakcia viackoreňového zuba .................................. 150

Jednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.

E 14 Sutúra extrakčnej rany ..................................................... 50

Sutúra – približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného zuba alebo viacerých zubov v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu.

E 21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí .......... 250

Výkon obsahuje extrakciu trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov, s prípadným odklopením mukoperiostálneho laloka s alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou.

E 22 Chirurgická extrakcia zuba ..................................................... 400

Plánované chirurgické odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebo ich častí osteotómiou.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

E 31 Dekapsulácia zuba .......................................................... 80

Obnaženie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív.

Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom C 07.

E 34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub ....................................... 350

Výkon sa uhrádza deťom do dosiahnutia 18. roku na základe odporúčania čeľustného ortopéda.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

E 40 Resekcia koreňového hrotu ........................................ 500

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

E 42 Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu ........................................ 150

Dodatok k výkonu E 40.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

E 45 Trepanácia alveoly ........................................................ 130

Incízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti v mieste hrotu zubného koreňa.

E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania ............................................. 120

Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami, sutúra extrakčnej rany.

Výkony E 51 a E 14 nemožno vykazovať súčasne.

E 60 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie ....................................... 50

Výkon obsahuje kontrolu indikácie k výkonu a doteraz poskytnutého príslušného ošetrenia.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie .................................... 50

Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny, odstránenie stehov.

E 63 Chirurgická revízia rany .......................................................... 120

Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy.

Výkony E 51, E 61 a E 63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi E 01, E 11, E 12, E 21, E 22 a E 31.

C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti .............................. 60

Výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba.

Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom E 31.

C 08 Úprava prominujúcej alveoly ................................................... 60

Poextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay – Metz) za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom E 11 a E 12.

C 10 Excízia mäkkých tkanív pre malý benígny nádor, epulis, patologické zmeny sliznice v malom rozsahu (do 4 cm2) ........... 160

Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany, zastavenie krvácania a sutúru.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

C 41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu .................................... 120

Výkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž.

C 51 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom ................. 600

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

C 61 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku ..... 500

Repozícia jedného zuba alebo viacerých zubov, fragmentovanej alveoly, alveolárneho výbežku v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou. Vrátane odstránenia dlahy a fixačných hmôt po skončení liečby.

T 01 Manuálna repozícia luxácie TMK .................................. 100

Repozícia čerstvej luxácie, poučenie pacienta.

4. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny

P 02 Kontrolné parodontologické vyšetrenie ........................................... 70

Uhrádza sa iba v rámci dispenzarizácie prekanceróz maximálne 4 razy v roku.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 05 Odstránenie miestneho dráždenia ........................................... 50

Odstránenie jednoduchých artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont (zábrus previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán).

Vykazuje sa pri jednom sedení iba raz.

P 07 Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice .................................... 50

Ošetrenie ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medikamentóznymi prostriedkami.

Uhrádza sa do piatich návštev, viackrát iba v odôvodnených prípadoch.

P 08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov v oblasti čeľustí .............................. 400

U detí do dosiahnutia 18. roku a dospelých po 60. roku.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 09 Vestibuloplastika vo frontálnom úseku sánky ............................................ 600

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 23 Gingivektómia ................................................................. 60

Samostatný výkon, počíta sa za každý zub.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie....................................................... 50

Biologický materiál odobratý s cieľom určiť alebo doplniť diagnózu. Vypísanie žiadanky na vyšetrenie je súčasťou výkonu.

5. Príplatok k operáciám v ambulancii

Pri operačných výkonoch v ambulancii je lekár oprávnený za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení započítať si príplatok.

Predpokladom vykazovania príplatku je splnenie nevyhnutných vecných a personálnych podmienok (napríklad vybavenie na reanimáciu a zvládnutie šoku a náhlych príhod, možnosť pooperačného sledovania pacienta).

Lekár je povinný preveriť v každom jednotlivom prípade, či druh a obťažnosť výkonu a zdravotný stav pacienta dovoľuje vykonanie operácie v ambulancii lege artis vzhľadom na možnosti, ktoré má k dispozícii.

P 65 Za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení na vykonanie operácií v ambulancii si stomatológ pripočítava k výkonom C 51, E 22, E 34, E 40, P 09 príplatok .......................................................... 300

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

Ak sa urobia tomu istému pacientovi súčasne viaceré operácie, môže sa príplatok účtovať iba raz.

Príplatok sa neúčtuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavného nemocničného ošetrovania. Neplatí to, keď je ústavná starostlivosť potrebná a náležite odôvodnená pre nepredvídané komplikácie počas operácie alebo po nej v ambulancii.

6. Čeľustná ortopédia

Čeľustnoortopedické výkony sa celkom uhrádzajú na základe zdravotného poistenia deťom do dosiahnutia 18. roku s následnými chybami – veľkými skeletálnymi odchýlkami:

1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,

2. nonoklúzia bočných zuboradí,

3. pravá progénia,

4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s inciziválnym schodíkom 9 a viac mm,

5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí. Tieto sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku.

Pre náročnosť ošetrovania pacientov s vrodenými chybami čeľustí a tváre sa hodnota výkonu O 06 do dosiahnutia 6. roku a výkonov O 21 až O 37 bez obmedzenia veku násobí koeficientom H 1,3.

O 01 Čeľustnoortopedická konzultácia ................................................ 150

Čeľustnoortopedické vyjadrenie k liečbe a poučenie pacienta alebo zákonného zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiach jej liečby. Uhrádza sa iba raz.

O 02 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie ..................................... 300

Výkon sa uhrádza iba raz na začiatku liečby.

O 03 Určenie rastovej fázy na základe analýzy RTG snímky ruky ..................... 100

O 04 Analýza tele–RTG snímky hlavy v indikovaných prípadoch ................................ 500

Vyhodnotenie profilovej, prípadne zadoprednej projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Uhrádza sa maximalne tri razy počas liečby.

O 05 Analýza čeľustnoortopedických modelov ......................................... 500

Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy.

Vykonáva sa pri vyhotovení každého nového aparátu.

O 05a Analýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch ............................. 550

O 06 Čeľustnoortopedická kontrola ...................................................... 150

Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie priebehu liečby. Uhrádza sa tri razy za tri mesiace

počas aktívnej liečby a raz za tri mesiace počas retencie.

O 07 Návrh liečebného plánu ....................................................................... 300

Uhrádza sa iba raz na začiatku liečby. U pacientov s rázštepmi možno opakovať pri zmene vývojového

štádia chrupu, celkove možno vykázať trikrát.

O 08 Diagnostická prestavba ortopedických modelov .............................................1 000

Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia pred chirurgickým výkonom.

O 09 Konštrukčný zhryz ................................................................. 120

Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu.

O 21 Separácia zubov (jedna medzera) s výberom krúžkov ......................130

O 22 Adaptácia a nacementovanie súčiastky fixného aparátu ...................................150

Jeden krúžok alebo nalepenie jednej zámky, kanyly a pod.

O 24 Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu..................................... 280

Palatinálny alebo linguálny oblúk.

O 25 Nasadenie extraorálneho ťahu ............................................. 370

O 27 Príprava a naviazanie parciálneho oblúka ........................................ 400

O 28 Príprava a naviazanie celého oblúka – pri fixnom aparáte na jednu čeľusť ................................. 600

O 29 Odstránenie naviazaného oblúka ....................................... 180

Uhrádza sa ako samostatný výkon.

O 30 Úprava snímateľného aparátu v ambulancii ..........................150

Bez účasti zubnej techniky. Napruženie drôtených elementov, výbrus, úprava skrutky a pod.

O 31 Úprava fixného aparátu ...................................................... 230

Stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka a podobné úpravy častí fixného aparátu.

O 32 Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub ............................ 100

Súčasťou výkonu je odstránenie zvyškov fixačných hmôt.

O 37 Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub .................. 30

B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca

1. Záchovná stomatológia

Body

V 01s Jednoplôšková výplň zuba .................................................................. 100

Výplň I. alebo V. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky a následné preleštenie.

V 02s Dvojplôšková výplň zuba .......................................................... 220

Výplň II. triedy typu MO, OD a výplne III. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne a následné preleštenie.

V O3s Trojplôšková výplň zuba .......................................................... 270

Výplň II. triedy typu MOD alebo LOV a výplne IV. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne a následné preleštenie.

V 05s Fotokompozit – jedna plôška .................................................... 100

Výplň V. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.

V 06s Fotokompozit – dve plôšky ..................................................... 220

Výplň III. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.

V 07s Fotokompozit – tri plôšky ................................................... 270

Výplň IV. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu a následné opracovanie výplne.

V 041s Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba ....................................................... 300

Výkon obsahuje extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňového kanálika

a výplň koreňového kanálika. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.

V 42s Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba ................................. 600

Výkon obsahuje extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňových kanálikov a výplň koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava.

Výkon V 41s a V 42s nemožno vykazovať súčasne s výkonmi V 20 a V 31.

2. Chirurgická stomatológia

E 64s Egalizácia alveolárneho výbežku na formovanie protézového lôžka v oblasti predných zubov alebo na jednej polovici čeľuste ... 400

Výkon E 64 možno vykazovať najskôr 6 týždňov po extrakciách.

3. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny

P 01s Komplexné parodontologické vyšetrenie ................................................ 350

Výkon obsahuje anamnézu, podrobné vyšetrenie parodontu a slizníc, vypísanie parodontologickej liečebnej karty s indexmi, s grafickou schémou postihnutia parodontu a slizníc, diagnostický záver a liečebný plán.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 02s Kontrolné parodontologické vyšetrenie .................................................... 70

Vyšetrenie rozsahom potrebné na posúdenie výsledkov liečby a individuálnej starostlivosti pacienta vrátane indexov.

Uhrádza sa štyri razy do roka.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 06s Celkové vyartikulovanie chrupu ................................................ 250

Celkový zábrus oklúzie a artikulácie na základe funkčných vyšetrení žuvacieho systému. Treba podložiť analýzou v artikulátore a študijným modelom pred výkonom a po výkone.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 08s Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov v oblasti čeľustí ............................ 400

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 09s Vestibuloplastika vo frontálnom úseku sánky ................................ 600

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 23s Gingivektómia .............................................................................. 60

Samostatný výkon, počíta sa za každý zub.

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 32s Odklopenie mukoperiostálneho laloka vo frontálnom sextante na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplastikou ... 700

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

P 33s Odklopenie mukoperiostálneho laloka v laterálnom sextante na odstránenie parodontálnych vačkov s gingivoplastikou a osteoplastikou ... 800

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

4. Príplatok k operáciám v ambulancii

Pri operačných výkonoch v ambulancii je lekár oprávnený si započítať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení príplatok. Predpokladom vykazovania príplatku je splnenie nevyhnutných vecných a personálnych podmienok (napríklad vybavenie na reanimáciu a zvládnutie šoku a náhlych príhod, možnosť pooperačného sledovania pacienta).

Lekár je povinný preveriť v každom jednotlivom prípade, či druh a obťažnosť výkonu a zdravotný stav pacienta dovoľujú vykonať operáciu v ambulancii lege artis vzhľadom na možnosti, ktoré má k dispozícii.

P 65s Za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení na vykonanie operácií v ambulancii si stomatológ pripočítava k výkonom P 09s, P 23s, P 32s, P 33s príplatok ....................................... 300

Uhradí sa iba lekárovi s osvedčením.

Ak sa urobia tomu istému pacientovi súčasne viaceré operácie, môže sa príplatok P 65s účtovať iba raz.

Príplatok P 65s sa neúčtuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavného nemocničného ošetrovania. Neplatí to, keď ústavná starostlivosť je potrebná a náležite odôvodnená pre nepredvídané komplikácie počas operácie alebo po nej v ambulancii.

5. Stomatologická protetika

F 01s Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia ... 300

Výkon obsahuje vyšetrenie medzičeľustných vzťahov, vitality zubov, posúdenie RTG, určenie biologického faktora, zostavenie plánu protetického ošetrenia, vypísanie pracovného príkazu pre zubnú techniku. Môže sa vykázať až po skončenej chirurgicko-konzervatívnej a parodontologickej liečbe. Pri závažných vrodených chybách výkon plne hradený.

F 63s Stiahnutie korunky ....................................................... 60

Počíta sa za každú korunku.

6. Čeľustná ortopédia

Čeľustnoortopedické výkony sa čiastočne uhrádzajú na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca deťom do dosiahnutia18. roku s týmito chybami:

1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm,

2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,

3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,

4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,

5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm,

6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,

7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm,

8. retencia trvalého horného rezáka,

9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30o a vestibulárna dystopia očných zubov.

O 01s Čeľustnoortopedická konzultácia ....................................... 150

Čeľustnoortopedické vyjadrenie k liečbe a poučenie pacienta alebo zákonného zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiach jej liečby. Uhrádza sa iba raz.

O 02s Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie ................................................... 300

Výkon sa uhrádza iba raz na začiatku liečby.

O 03s Určenie rastovej fázy na základe analýzy RTG snímky ruky ........................... 100

O 04s Analýza tele–RTG snímky hlavy v indikovaných prípadoch ................................. 500

Vyhodnotenie profilovej, prípadne zadoprednej projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní.

Uhrádza sa najviac tri razy počas liečby.

O 05s Analýza čeľustnoortopedických modelov ................................ 500

Vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej analýzy.

O 06s Čeľustnoortopedická kontrola .............................................. 150

Obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu. Uhrádza sa najviac tri razy za tri mesiace počas aktívnej

liečby a jeden raz za tri mesiace počas retencie.

O 07s Návrh liečebného plánu ................................................... 300

Uhrádza sa iba raz na začiatku liečby.

O 08s Diagnostická prestavba ortopedických modelov ............................. 1 000

Prestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia

pred chirurgickým výkonom.

O 09s Konštrukčný zhryz ........................................................... 120

Súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu.

O 21s Separácia zubov (jedna medzera) s výberom krúžkov .......................... 130

O 22s Adaptácia a nacementovanie súčiastky fixného aparátu ...................... 150

O 24s Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu ....................... 280

Palatinálny alebo lingválny oblúk.

O 25s Nasadenie extraorálneho ťahu .......................................... 370

O 27s Príprava a naviazanie parciálneho oblúka .............................. 400

O 28s Príprava a naviazanie celého oblúka pri fixnom aparáte na jednu čeľusť .................... 600

O 29s Odstránenie naviazaného oblúka ........................................... 180

Uhrádza sa ako samostatný výkon.

O 30s Úprava snímateľného aparátu v ambulancii ................................ 150

Bez účasti zubnej techniky. Napruženie drôtených elementov, výbrus, úprava skrutky a pod.

O 31s Úprava fixného aparátu ............................................................ 230

Stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka a podobné úpravy častí fixného aparátu.

O 32s Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub ................................. 100

Súčasťou výkonu je odstránenie zvyškov fixačných hmôt.

O 37s Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub ........................... 30

Príloha č. 2

k zákonu č. 3/2000 Z. z.

Vysvetlivky k skratkám

Príloha 02

Príloha č. 3

k zákonu č. 3/2000 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Príloha 03

Príloha č. 4

k zákonu č. 3/2000 Z. z.

INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Príloha 04

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.