Zákon č. 3/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 577/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 2/2000
Platnosť od 12.01.2000
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

okrem § 40a, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia