Opatrenie č. 291/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

Čiastka 122/2000
Platnosť od 19.09.2000 do31.05.2002
Účinnosť od 01.10.2000 do31.05.2002
Zrušený 253/2002 Z. z.

OBSAH