Oznámenie č. 272/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb

Čiastka 112/2000
Platnosť od 15.08.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 7. júna 2000 č. 1541/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb.

Výnosom sa upravujú požiadavky na kvalitu v prírode voľne rastúcich jedlých húb a pestovaných jedlých húb, na ich dovoz, ako aj na výrobu a dovoz výrobkov z jedlých húb, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 19/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 21/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.