Oznámenie č. 272/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb

Čiastka 112/2000
Platnosť od 15.08.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.