Vyhláška č. 26/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie

(v znení č. 107/2001 Z. z.)

Čiastka 10/2000
Platnosť od 29.01.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.