Oznámenie č. 258/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 110/2000
Platnosť od 02.08.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis

02.08.2000