Vyhláška č. 255/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Čiastka 108/2000
Platnosť od 01.08.2000 do28.02.2002
Účinnosť od 01.08.2000 do28.02.2002
Zrušený 86/2002 Z. z.