Zákon č. 236/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2000
Platnosť od 28.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2000 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.07.2000