Zákon č. 225/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

(v znení č. r1/c127/2000 Z. z.)

Čiastka 97/2000
Platnosť od 22.07.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 65 ods. 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001