Zákon č. 220/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000 do30.11.2003
Účinnosť od 21.07.2000 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.

OBSAH