Zákon č. 219/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000

OBSAH