Zákon č. 218/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 95/2000
Platnosť od 21.07.2000
Účinnosť od 01.08.2000

OBSAH