206

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

zo 16. júna 2000

o zákonných meracích jednotkách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI

(1) Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“):

a) jednotka dĺžky meter, symbol m, je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy,

b) jednotka hmotnosti kilogram, symbol kg, je hmotnosť, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery,

c) jednotka času sekunda, symbol s, je čas rovnajúci sa 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133Cs,

d) jednotka elektrického prúdu ampér, symbol A, je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi silu 2 × 10-7 newtonu na jeden meter dĺžky vodičov,

e) jednotka termodynamickej teploty kelvin, symbol K, je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody; táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H; 0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu 18O na mol 16O,

f) jednotka látkového množstva mol, symbol mol, je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12C; pri používaní jednotky mol sa musia špecifikovať elementárne entity, ktorými môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny týchto častíc,

g) jednotka svietivosti kandela, symbol cd, je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie frekvencie 540 × 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je (1/683) watt na steradián.

(2) Okrem termodynamickej teploty T sa používa aj Celziova teplota t. Jednotkou Celziovej teploty t je stupeň Celzia, symbol °C. Celziova teplota t je definovaná ako rozdiel t = T – T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K. Teplotný interval alebo rozdiel teplôt môže byť vyjadrený buď v kelvinoch, alebo v stupňoch Celzia. Jednotka stupeň Celzia sa rovná jednotke kelvin.

§ 2

Odvodené jednotky SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI a násobkov jednotiek SI

(1) Odvodené jednotky SI sú jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI algebrickým vyjadrením násobkov mocnín základných jednotiek SI s číselným koeficientom 1.

(2) Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené osobitnými názvami a symbolmi. Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol, sú uvedené v prílohe č. 1. Tieto názvy a symboly možno používať aj pri tvorbe ďalších odvodených jednotiek SI.

(3) Spôsob tvorby odvodených jednotiek rovinného a priestorového uhla je daný pri

a) radiáne ako rovinný uhol medzi dvoma polomermi kružnice, ktoré na obvode kružnice vytínajú oblúk, ktorého dĺžka sa rovná polomeru kružnice,

b) steradiáne ako priestorový uhol kužeľa, ktorý má svoj vrchol v strede gule a vytína na povrchu gule plochu, ktorej plošný obsah sa rovná plošnému obsahu štvorca, ktorého strana sa rovná polomeru gule.

(4) Násobky jednotiek SI sa vytvárajú násobením základných jednotiek SI alebo násobením odvodených jednotiek SI násobkom – mocninou s dekadickým základom zo súboru mocnín podľa prílohy č. 2. Názov násobku jednotky sa vytvorí pridaním príslušnej predpony k názvu jednotky. Nevzťahuje sa na hmotnosť, pri ktorej sa násobky jednotky a názvy násobkov tvoria od gramu, symbol g. Symbol násobku jednotky SI sa vytvorí spojením symbolu predpony a symbolu jednotky. Zložené predpony vytvorené spojením viacerých predpôn nemožno používať.

(5) Dekadické násobky jednotiek SI s osobitným názvom sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 3 a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2.

(7) Ak je odvodená jednotka vyjadrená ako zlomok, jej násobky možno vyjadriť pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo v menovateli alebo v obidvoch.

§ 3

Jednotky povolené popri jednotkách SI

(1) Jednotky definované na základe jednotiek SI, ktoré nie sú dekadickými násobkami jednotiek SI, sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 4 a ich symbolmi nemožno používať predpony a ich symboly na tvorbu násobkov; to neplatí pre jednotky gon a grad.

(3) Jednotky, ktorých hodnoty sa získali experimentálne, sú uvedené v prílohe č. 5.

(4) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 5 a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2.

(5) Ďalšie jednotky, ktoré možno používať v špeciálnych oblastiach, sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) V spojení s týmito jednotkami a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2 okrem milimetra ortuťového stĺpca a hektára a ich symbolov.

(7) V oblasti leteckej, námornej a železničnej dopravy je možné používanie aj iných ako zákonných jednotiek, ak tieto jednotky boli určené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 4

Zložené jednotky

Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 až 3 sa tvoria zložené jednotky.


§ 4a

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Dušan Podhorský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol

VeličinaOdvodená jednotkaVyjadrenie
NázovSymbolv iných
jednotkách SI
v základných
jednotkách SI
Rovinný uholradiánradm · m-1
Priestorový uholsteradiánsrm2 · m-2
FrekvenciahertzHzs-1
SilanewtonNm · kg · s-2
Tlak, mechanické napätiepascalPa N · m-2m-1 · kg · s-2
Energia, práca, množstvo teplajouleJ N · mm2 · kg · s-2
Výkon,1) žiarivý tokwattW J · s-1m2 · kg · s-3
Elektrický náboj, elektrické množstvocoulombCA · s
Elektrický potenciál, rozdiel potenciálov, napätie, elektromotorické napätievoltV W · A-1m2 · kg · s-3 · A-1
Elektrická kapacitafaradF C · V-1m-2 · kg-1 · s4 · A2
Elektrický odporohm Ω V · A-1m2· kg · s-3 · A-2
Elektrická vodivosťsiemensS Ω-1m-2 · kg-1 · s3 · A2
Magnetický tokweberWb V · sm2 · kg · s-2 · A-1
Magnetická indukciateslaT Wb · m-2kg · s-2 · A-1
IndukčnosťhenryH Wb · A-1m2 · kg · s-2 · A-2
Svetelný toklúmenlm cd · srcd
Osvietenosť, intenzita osvetlenia luxlx lm · m-2m-2 · cd
Aktivita (rádionuklidu)becquerelBqs-1
Absorbovaná dávka, merná dodaná energia, kerma, index absorbovanej látkygrayGy J · kg-1m2 · s-2
Dávkový ekvivalentsievertSv J · kg-1m2 · s-2
Katalytická aktivitakatalkatmol · s-1

Poznámka:

1) Osobitné názvy pre jednotku výkonu voltampér, symbol VA, na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var, symbol var na vyjadrenie jalového elektrického výkonu.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Násobky jednotiek SI

Násobok Názov predpony Symbol predpony
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 mikro μ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y

Príloha č. 3 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Dekadické násobky jednotiek SI s osobitným názvom

Veličina Jednotka
Názov Symbol Hodnota v jednotkách SI
Objem liter l alebo L 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
Hmotnosť tona t 1 t = 1 Mg = 103 kg
Tlak bar bar 1 bar = 105 Pa

Príloha č. 4 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Jednotky definované na základe jednotiek SI, ktoré nie sú dekadickými násobkami jednotiek SI

VeličinaJednotka
NázovSymbolHodnota v jednotkách SI
Časminútamin1 min = 60 s
hodinah1 h = 3 600 s
deňd1 d = 86 400 s
Rovinný uholotáčkaneexistuje žiaden medzinárodný symbol1 otáčka = 2π rad
(uhlový) stupeňo1° = (π/180) rad
(uhlová) minúta'1 ' = (π/10 800) rad
(uhlová) sekunda"1 " = (π/648 000) rad
gon alebo gradgon1 gon = (π/200) rad

Príloha č. 5 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Jednotky, ktorých hodnoty sa získali experimentálne

Veličina Jednotka
Názov Symbol Definícia
Hmotnosť unifikovaná atómová hmotnostná jednotka u Unifikovaná atómová hmotnostná jednotka sa rovná 1/12 hmotnosti atómu nuklidu12C.
Energia elektrónvolt eV Elektrónvolt je kinetická energia získaná elektrónom pri prechode potenciálovým rozdielom 1 voltu vo vákuu.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Jednotky, ktoré možno používať len v špeciálnych oblastiach

VeličinaJednotka
NázovSymbolHodnota v jednotkách SI
Optická mohutnosť optických sústavdioptria 1 dioptria = 1 m -1
Hmotnosť drahých kameňovmetrický karát 1 metrický karát = 2 x 10-4 kg
Plošný obsah pôdy a stavebných pozemkovára1 a = 102 m2
hektárha1 ha = 104 m2
Plošný obsah účinného prierezubarnb1 b = 10-28 m2
Dlžková hmotnosť textilnej priadze a vlákentextex1 tex = 10-6 kg m-1
Tlak krvi a iných telesných tekutínmilimeter ortuťového stĺpcamm Hg1 mm Hg = 133,322 Pa

Príloha č. 7 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).