Vyhláška č. 205/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2000
Platnosť od 30.06.2000 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.