Oznámenie č. 200/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 85/2000
Platnosť od 28.06.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.